DEVIZA ŞCOLII

         ”O şcoală atractivă, prietenoasă, deschisă la nou, în spiritul educației de calitate și a dezvoltării durabile”

VIZIUNEA

    Dorim ca școala nostră să fie deschisă tuturor celor interesați de o educație durabilă și de calitate care să conducă la eficientizarea ativității, la rezultate deosebite ca urmare a parteneriatelor și metodelor inovative practicate care să dezvolte competențe de inserție socială raportate la context.

MISIUNEA

Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Vânători îşi propune să dezvolte competenţe funcţionale esenţiale:

 • Comunicare
 • Gândire independentă
 • Putere de decizie
 • Prelucrarea şi utilizarea informaţiilor
 • Asertivitate

Şcoala noastră doreşte să dezvolte la elevi deprinderi de muncă individuală şi în echipă, să cultive disponibilităţi afective precum: colegialitate, prietenie, patriotism.

Promovăm educarea elevilor printr-o interacţiune între cunoştinţe, valori, atitudini şi comportamente.

Dorim să devenim factorii principali în educarea tuturor elevilor pentru a deveni buni cetăţeni ai comunităţii în care trăiesc, dezvoltând un stil de viață sănătos.

Valorile care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt:

 • Dezvoltare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru, perfecționarea continuă a personalului angajat.
 • Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la îmbunătățirea activității instructiv – educative din școală.
 • Lucrul în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic participativ (folosind metodele participative și consultative) pentru a dezvolta un climat de muncă pozitiv.
 • Colaborare: Ne propunem să dezvoltăm parteneriate  cu instituțiile de la nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației.

            ŢINTE   STRATEGICE

 1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor prin activităţi de parteneriat educaţional, la nivel local, judeţean, naţional, internaţional;
 2. Dezvoltarea competențelor  cognitive și afective ale elevilor prin eficientizarea activității instructiv-educative care să ducă la progres școlar.
 3. Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor – elev –părinţi pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor;
 4. Constientizarea membrilor comunității locale în vederea asumării  și promovării valorilor culturale, ca elemente de identitate specifice zonei comunei Vânători.
 5. Sporirea gradului de atractivitate a școlii prin creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.